Alkohol a nápoje

Liehovarnícky priemysel

Produkcia kvasených alkoholických nápojov z materiálov obsahujúcich škrob sa využíva už celé storočia. Výber materiálov je na celom svete rôzny : v Severnej Amerike, sú ingredientmi pre whisky kukurica a raž, zatial čo v Anglii, sa na výrobu sladovej whisky používa jačmeň a ostatné obilniny na obilné liehoviny ; vo Škandinávii sa na výrobu akvavitu používajú zemiaky a menej objemné obilie ; v Nemecku sa zase na výrobu Kornpálenky používa pšenica, a zemiaky s obilím sa používajú na iné typy liehovín; na ďalekom východe sa ryža používa na výrobu saké.

Ale akýkoľvek materiál to je , škrob je stále jeho základnou zložkou. Škrob potostáva z dlhých článkov molekúl glukózy a tieto sa musia rozbiť na menšie , ktoré kvasinky premenia na alkohol. Tento proces môže byť vykonaný enzýmami v dvoch fázach – stekutenie a scukrenie.

 

Ubúdanie sladu

Enzýmy boli tradične získavané pridávaním sladu. No koncom roku 1960 nastala dramatická zmena a v mnohých krajinách sa slad úplne vylúčil z kvasných operácií a začalo sa s používaním priemyselných enzýmov. Výhod pri používaní priemyselných enzýmov namiesto sladu je mnoho.

Pár litrov enzýmových preparátov môže ľahko nahradiť 100 kg sladu. Enzýmy sú preto menej náročné na skladovanie a zaobchádzanie.Ak sa preorientujete na komerčné enzýmy môžete usporiť až 20-30% materiálových nákladov na slad .

Priemyselné enzýmy sú dodávané so štandartnou akivitou takže destilovanie sa stáva viac predvídateľným a ľahšie sa získavajú dobré výťažnosti z každej fermentácie. Na druhú stranu, kvalita sladu sa môže meniť z roka na rok a zo šarže na šaržu.

Priemyselné enzýmy teda zastávajú svoju funkciu lepšie ako tie čo sa nachádzajú v slade. Mikrobiologické amylázy majú lepšiu aktivitu pri nízkom pH keď sa nachádzajú v zápare. Extrémne termostabilné amylázy môžeme použiť pri skvapalňovaní škrobu pri 100°C, dlho potom ako boli zničené sladové enzýmy.

Keď sa pozrieme na tieto výhody, zrejme nikoho nezaskočí že komerčné enzýmy nahradili slad vo všetkých, aj najkonzervatívnejších miestach liehovarníckeho priemyslu.

 

Stekutenie škrobu

Predtým než enzýmy môžu hydrolyzovať na škrob, musí byť tento v želatinovej forme. To sa uskutučňuje tlakovým varením.

Napríklad zemiaky sú zahrievané pri 150°C a pri tlaku 0,5 MPa. V momente keď sa tlak uvoľní, steny buniek sa roztrhnú a uvoľnia škrob. V tomto prípade sú enzýmy po varení pridané do upareného diela , ale v iných prípadoch môžu byť do varáka pridané termostabilné enzýmy.

V poslednej dobe získali popularitu netlakové variace metódy , hlavne v menších liehovaroch. Tu sa namiesto maximálnych teplôt 150°C používajú teploty od 60°C do 95°C. Usporí sa tým veľa energie a nemusí sa investovať do tlakových nádob.

Nech je technika spracovania hocijaká , alfa­amylázy sa používajú na odbúravanie želatinového škrobu pričom vznikajú krátke molekulové fragmenty (dextríny).

 

Scukrenie škrobu

Ďalší krok je sacharizácia – scukrenie. Amyloglukozidáza sa používa pri hydrolýze molekúl škrobu a dextrínov. Tento enzým dokáže kompletne degradovať škrob na fermentovateľný cukor (glukózu).

Počas fermentácie, sú tieto cukry konvertované na alkohol pôsobením kvasiniek. Alkohol je potom vydestilovaný. .

 

Podporná fermentácia

Enzýmy sa môžu tiež používať ako pomocné prostriedky. Škrob obsahujúce cereálie, v príslušnom zrne, majú malý obsah utilizovateľného dusíka. Toto vedie k pomalému rastu kvasníc a predlžuje dobu fermentácie. Pridávanie malého množstva proteáz do sladkej zápary vyrieši tento problém.

 

Alkohol do pohonných hmôt

V krajinách s nadbytkom poľnohspodarskej produkcie, môže byť etanol produkovaný z biomasy náhradou a zlepšovateľom oktánového čísla popri tradičnom motorovom palive. Zatiaľ čo látky s cukrovou bázou ako napríklad trstinová šťava alebo melasa môžu byť priamo fermentované , pre škrobové materiály je to nemožné. Najprv musia byť odbúrané na fermentovateľné cukry.

Nástroje sú síce odlišné, ale princíp vytvárania palivového alkoholu pomocou enzýmov je ten istý ako pri výrobe konzumného alkoholu.

 

Škála produktov

Štandartná škála produktov pre liehovarnícky priemysel je uvedená ďalej. Väčšina produktov je dostupná v kvapalnej aj pevnej forme, a v rôznych koncentráciach. Prosím kontaktujte nás (telefonicky, mailom) pre podrobnejšie informácie alebo ak sa chcete opýtať na špeciálne produkty ,ktoré tu nie sú vymenované.

Prosím nezabudnite, že nie všetky produkty sú dostupné vo všetkých krajinách. Kontaktujte nás preto pre podrobnejšie informácie.

 
BAN (Bakteriálna Amyláza Novo)
Pre skvapalňovanie zápar obsahujúcich škrob pri stredných teplotách.

Fungamyl®
Fungálna alfa-amyláza, ktorá skracuje čas fermentácie.

Liqouzyme®
Bakteriálna alfa-amyláza pre skvapalňovanie zápar obsahujúcich škrob pri vysokých teplotách.

Neutrase®
Bakteriálna proteáza pre zlepšenie rastu kvasiniek.

SAN Super®
Pre hydrolýzu dextrínov na kompletne fermentovateľné cukry.

Termamyl®
Bakteriálna alfa-amyláza pre stekucovanie zápar obsahujúcich škrob pri vysokých teplotách.

Termamyl®SC
Bakteriálna alfa-amyláza pre stekucovanie zápar. V porovnaní s TERMAMYLom výraznejšie redukuje viskozitu a pH optimum pôsobenia enzýmu je bližšie k prírodnému zloženiu zápar.

Cellubrix®
Celulázové a celobiázové preparáty na premenu celulózových materiálov na glukózu.